هاتف: 968 24 501568
عنوان: Al Hirmal St, Matrah, Oman